تاريخ : ۸۵/۰۹/۲۶ | 9:41 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب

         روشن سازي طرز تلقي

              C.A.D                    

 مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : آشنایی با کتاب علوم تجربی

ویژگی عمومی فراگیران :

توانایی ذهنی : تفکر صوری

وضعیت اقتصادی : متوسط

وضعیت اجتماعی : کارمند ، کارگر ، آزاد

سطح یادگیری : درک و فهم ، دانش

اهداف کلی :

آشنایی با کتاب علوم تجربی پایه اول راهنمایی

اهداف جزئی :

1- دانش آموزان در این درس با کتاب علوم تجربی پایه اول آشنایی بیشتری پیدا می کنند

2- دانش آموزان در این درس با فعالیتهای کتاب آشنا می شوند

3- دانش آموزان در این درس نسبت به اهمیت علوم تجربی در زندگی روزمره و کاربرد آن علاقمند می شوند .

4- دانش آموزان در این درس نسبت به تفکر انتقادی و ارضاء حس کنجکاوی در این درس علاقمند می شوند .

اهداف رفتاری :

1-      چند مورد از تفاوتهای درس علوم تجربی را با سایر دروس نام ببرید

2-      اهمیت تشکیل گروه و انجام فعالیت های گروهی را شرح می دهد

3-      اهمیت تشکیل گروه و انجام فعالیتهای گروهی را شرح می دهد

4-      چند مورد از کاربردهای شخصی از درس علوم تجربی در زندگی روزمره را بیان کنید

5-      کاربرد درس علوم تجربی را در مورد پیدا کردن تفکر صحیح و بدور از خرافات و اوهام بیان

 می کند .

6-      درس علوم تجربی را به عنوانوسیله ای برای ارضاء حس کنجکاوی و بر انگیختن تفکر انتقادی معرفی کرده و در این مورد توضیح می دهد .

 

 

روش تدریس :

روشن سازی طرز تلقی C.A.D

فضا و وسایل آموزشی :

کلاس درس یا آزمایشگاه ـ کتاب درسی ـ گچ ـ تخته سیاه

فعالیت های قبل از تدریس :

سلام و احوال پرسی با دانش آموزان ـ بررسی وضعیت روحی و روانی دانش آموزان ـ بررسی وضعیت فیزیکی کلاس ـ حضور و غیاب ـ بررسی تکالیف ـ گروه بندی و همگون کردن گروهها و نام گذاری گروهها

آماده سازی و ایجاد انگیزه :

برای شروع درس نیاز است ایجاد انگیزه و آماده سازی صورت گیرد ، ابتدا کتاب علوم تجربی را به دانش آموزان نشان می دهیم و می گوییم شما قبلاً در سال های گذشته با این درس آشنا شده اید اما آیا می دانید در این کتاب درباره چه مطالبی صحبت خواهیم کرد . از آنجا که دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی پس از خریداری کتاب های خود آنها را حداقل ورقی می زنند و تا حدی مطالب و عکس های آنها را نگاه می کنند ، می توانند تا حدی به سوال ما جواب دهند بنابراین بیان می کنیم که در علوم تجربی امسال نیز مطالبی را یاد خواهیم گرفت و در مواردی که لازم باشد کاربرد های مسایل را با امور روزانه شرح خواهیم داد اما قبل از اینکه بگوییم در این درس (مقدمه کتاب ) با چه مطالبی آشنا می شوید لازم است بدانیم چرا کتاب علوم تجربی را می خواهیم و چرا نیاز است که یکی از درس های ما این درس باشد جهت این امر سوالات جور کردنی را در اختیار آنان قرار داده تا به این سوالات پاسخ دهند این سوالات در صفحه بعد آمده اند .

دانش آموزان عزیز لطفاً سوالات زیر را کامل کنید

1- درس علوم تجربی می خوانیم زیرا ..............................

2- برای پرورش قدرت خلاقیت در درس علوم تجربی .......................... مناسب است

3- برای ایجاد علاقه افراد به درس علوم تجربی ................... اهمیت دارد .

4- برای تعیین میزان یادگیری دانش آموزان در درس .......... بهتر است از ......... استفاده شود .

5- مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت ای کلاسی از طریق ................ مناسب است .

پس از آنکه دانش آموزان به این سوالات پاسخ دادند در فرصتی که به آنها داده ایم ورقه سوالات چند گزینه ای را به آنا می دهیم تا گزینه ها را رتبه بندی نموده و گزینه طلایی هر مورد را تعیین نمایند در این مورد نیز فرصت مورد نظر را به آنها می دهیم .

دانش آموز عزیز :

در مقابل گزینه ای که به بهترین شکل طرز تلقی را بیان می کند عدد 4 بگذارید ئ بقیه را مطابق با ترتیب انتخابتان تا آنجا که نشانگر کمترین مشخص کردن طرز تلقی شماست تا عدد 1 شماره گذاری کنید .

1- درست علوم تجربی می خوانیم زیرا ......................................

الف ) برای قبول شدن نیاز به گذراندن این درس دارم

ب ) به مطالعه مطالب درس علوم تجربی علاقه زیادی دارم

ج) با خواندن مطالب درس علوم تجربی اوقات فراغتم پر می شود

د ) از دانش آموزان کسب شده درس علوم تجربی می توانم در زندگی روزمره استفاده کنم .

2- برای پرورش قوه خلاقیت شما در درس علوم تجربی استفاده از روشهای ....... مناسب است .

الف ) بارش مغزی ، پرسش و پاسخ ، توصیفی

ب ) حل مسأله ، بحث و گفتگوی آزاد توضیحی

ج ) گردش علمی ، حل مسأله ، بحث کنترل شده

د ) بارش مغزی ، بحث و گفتگوی آزاد ، حل مسأله

3- در ایجاد علاقه به درس علوم تجربی وارد زیر اهمیت دارند

الف) انجام گردش علمی

ب ) مطالعه کتب مربوط

ج  ) انجام فعالیتهای کلاسی

د  ) مطالعه تاریخچه و زندگینامه علمای علم علوم تجربی .

4-  برای تعیین میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم تجربی بهتر است از ............

الف ) در پایان هر جلسه درسی آزمون کتبی به عمل آید

ب ) در ابتدای هر جلسه مطالب درس قبل پرسیده شود

ج )به وسیله چک لیست به فعالیتهای کلاسی دانش آموزان نمره داده شود

د ) ارزشیابی از یادگیری به وسیله انجام پروژه و تکالیف خارج از کلاس صورت گیرد .

5- مشارکت دادن دانش آموزان در فعالیت های کلاسی از طریق ....... میسر است.

الف ) تقسیم درس بین دانش آموزان برای مطالعه قبل از ورود به کلاس و دادن کنفرانس

ب ) مطالعه محتوای در کلاس درس و استفاده از روش همفکری برای پاسخگویی به سوالات مرتبط با محتوا .

ج ) ارائه سوال های آماده شده توسط معلم جهت پیدا پاسخ ار متن کتاب

د ) طرح سوالات از محتوا توسط معلم جهت بحث گروهی و یافتن پاسخ مشترک .

 

پس از پاسخ دادن دانش آموزان به سوالات چهار گزینه ای و در واقع رتبه بندی آنها به ثبت نتایج بدست آورده از گروهها بر روی تخته می پردازیم از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده پای تخته آمده و نظرات گروه را می نویسد البته در مورد هر سوال فقط طلایی ثبت می شود

               سوالات

نام گروهها

1

2

3

4

5

گروه الف

د

ج

ج

ج

د

گروه ب

د

ج

ج

ج

د

گروه ج

د

ج

ج

ج

ج

گروه د

د

ج

ج

ج

د

 

ازگروههایی که جوابهای متفاوتی داده اند می خواهیم تا نسبت به جوابی که داده اند دلایل خود را ارائه کنند و از دیگر گروهها نیز می خواهیم دلایل خود را بیاورند و در پایان گروهها می توانند با دلایل قانع کننده و استدلال های مناسب گروههای دیگر را راضی کنند که در مورد پاسخ سوال خود مجدداً فکر کرده و گزینه طلایی را مجدداً انتخاب کنند . 

ارزشیابی تکوینی :

با طرح چند سوال به تکرار از دانش آموزان به تکرار مفاهیم به نوعی دیگر می پردازیم .

1- هدف از خواندن درس علوم تجربی چیست ؟

الف ) تشخیص واقعیت از خرافات

ب ) بکارگیری روش علمی در زندگی روزانه

ج ) تقویت حس کنجکاوی

2- برای شناسایی طبیعت و ی بردن به روابط و معلولی از درس علوم تجربی بهتر می توان به نتیجه رسید .

3- در درس علوم تجربی می توان به پیدا کردن تفکر صحیح و قضاوت منطقی به منظور بازشناسی حقایق از خرافات و اوهام دست یافت .

4- شناسایی اصرار جهان آفرینش و قوانین بعنوان آیات الهی را می توان به دقت در مالعه درس علوم تجربی شناخت.

5- درس علوم تجربی مقدمه ای برای توسعه فناوری و مهارتهای مورد نیاز فرد و جامعه است .

 

جمع بندی :

با کمک دانش آموزان مطالب را دوره می کنیم و نکات مهم را به صورت مختصر بر روس تخته می نویسیم

چرا درس علوم تجربی می خوانیم :

     1- پیدا کردن تفکر صحیح و باز شناسی حقایق از اوهام

     2- شناسایی طبیعت و پیدا کردن رابطه علت و معلولی

     3- شناسایی اصرار جهان آفرینش و آشنایی با آیات الهی

     4- توسعه علم و فن آوری

     5- دستیابی به مهارتهای فردی و اجتماعی

     6- از راه فعالیت های گروهی آن در اجتماعی بودن را تجربه می کنیم

     7- از زا فعالیت های گروهی آن در اجتماعی بودن را تجربه کنیم

     8- بکارگیری آموخته ها در زندگی روزمره

تعیین تکلیف :

از دانش آموزان می خواهیم تا در موارد زیر تحقیق بنویسید و اطلاعات جمع آوری کننده به کلاس :

1- تحقیق پیرامون زندگی برخی از دانشمندان ایرانی و خارجی و بیان کشف و اختراعات آنان بیاورند .

2- اگر شما دانشمندان باشید می خواهیم چه وسیله ای را اختراع کنید و چه دلایلی برای ساخت این وسیله دارید ؟

 

 تاريخ : ۸۵/۰۹/۲۲ | 7:43 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب

کارایی تیمی

 

 

 

T . E . D

 

 

 

مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : جریان الکتریکی

مقطع تحصیلی : سوم راهنمای

هدف کلی :

فراگیران با جریان الکتریکی و عوامل موثر در آن آشنا می شوند .

اهداف رفتاری :

1- حیطه شناختی : 

? قسمتهای اساسی یک قوه پیشقدم (داوطلب را نام ببرد

? اهمیت وجود ولتاژ در مدار را توضیح دهید

? روش اندازه گیری ولتاژ را بیان می کند

? رابطه ولتاژ و شدت جریان را در مدار شرح دهید

? ارتباط مقدار جریان را با مقاوت مدار توضیح دهید

? با کمک معادله قانون اهم مسأله حل می کند .

2- حیطه عاطفی :

? برای ساخت یک قوه پیشقدم (داوطلب) می شود

? با دقت به توضیحات افراد گروه گوش می کند .

? با افراد گروه برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند

? به نظرات افراد گروه احترام می گذارد

? تکالیف خود را برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند

3- حیطه روانی و حرکتی :

? وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایش را آماده می کند

? وسایل مدار را با مهارت در کنار هم سوار می کند

? با کمک وسایل و مواد ساده یک قوه می سازد

? میز کار آزمایش را تعریف می کند

? آزمایش را با مهارت انجام می دهد

روشهای تدریس :

 

روش تدریس فعال یادگیری از طریق همیاری به روش طرح کارایی تیمی (T.E.D) در این طرح دانش آموزان این کلاس در پنج گروه چهار نفری تقسیم بندی شده اند برای اجرای این روش از درس مذکور آزمونی با سوالات صحیح و غلط به همراه کلید پاسخ نامه تهیه می کنیم (پاسخ های غلط را به دلیل ارائه می کنیم تا باعث تقویت درک و یادگیری            دانش آموزان گردد )  .

وسایل مورد نیاز :

کتاب ـ تخته سیاه ـ آمپر سنج ـ ولت سنج ـ اهم متر ـ سیم های اتصال ـ منبع تغذیه ـ لامپ و سرپیچ .

فعالیت های قبل از درس :

آغاز کلاس با نام خدا ـ سلام و احوال پرسی با دانش آموزان ـ حضور و غیاب ـ دقت در وضع جسمی و روانی دانش آموزان ـ جمع آوری تکالیف جلسه گذشته

 

ارزشیابی تشخیصی :

سوالاتی از درس گذشته ( جلسه قبل ) : درباره چه موادی را رسانا می گویند ؟ الکترون آزاد به چه الکترونی گفته می شود ؟ چرا اجسام رسانا جریان برق را از خود عبور می دهند ؟ مثال هایی برای اجسام رسانا و نارسانا .

سوالاتی درباره موضوع درس جدید ( کار باتری ماشین ـ ساختمان باتری ماشین ـ وسایل اندازه گیری جریان برق ) حرکت در خیابان شلوغ با خیابان خلوت چه تفاوتی دارد ؟ چرا لامپ بعد از مدتی کارکردن داغ می شود ؟ چرا باید در مدار قوه یا منع برق وجود داشته باشد ؟

آزمون سوالات صحیح و غلط در طرح ( T.E.D)  :

مراحل : 1- اجرای آزمون ابتدا به صورت انفرادی  2- سپس اجرای آزمون بصورت گروهی (پاسخ گروهی )

پاسخ های صحیح را با (ص) و پاسخ های غلط را با (غ) یا ضربدر مشخص کنید

 

 

جدول رتبه بندی تیمی در طرح ( T.E.D) برای تعیین رتبه هر تیم و میزان افزایی تیمی ،با با استفاده از این جدول به تفسیر نمرات انفرادی و نیز نقد کار می پردازیم .    

    

 

 

ردیف

سوالات  ( مدت فعالیت 5 دقیقه )

ص

غ

1

اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است

P

 

2

وقتی مدار الکتریکی به درستی بسته شده باشد ، جریان الکتریکی در مدار برقرا می شوند .

P

 

3

قوه و باتری مصرف کننده جریان الکتریکی در مدار می باشند

 

P

4

اختلاف پتانسیل الکتریکی را با وسیله ای به نام ولت سنج اندازه    می گیریم .

P

 

5

با افزایش ولتاژ جریان در مدار ، مقدار جریان در مدار کاهش می گیرند

 

P

6

شدت جریان الکتریکی را با یکای ولت اندازه می گیریم

 

P

7

جریانی که از مدار می گذرد همواره بانوعی مقاومت الکتریکی روبرو  می باشد

P

 

8

هر چه مقدار مقاومت الکتریکی مدار کم تر باشد جریان الکتریکی مدار هم کمتر خواهد شد

 

P

9

عامل حرکت الکترون ها در مدار اختلاف پتانسیل دو مدار است

P

 

10

اختلاف پتانسیل پایانه های قوه معمولی 5/1 و باتری اتومبیل 12 ولت   می باشد

P

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تیم

الف

ب

ج

د

ه

پایین ترین نمره فردی 

 

 

 

 

 

بالاترین نمره فردی

 

 

 

 

 

معدل نمرات فردی D

 

 

 

 

 

نمره تیمی A

 

 

 

 

 

نمره موثر بودن یادگیری H

 

 

 

 

 

رتبه A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره کل آزمون         F

     مجموع نمرات  اعضاء        C

     نمره موثر بودن یادگیری        H                               

    تعداد پااسخ های صحیح در تیم بیشتر از تعداد صحیح بصورت فردی است                        

     نمره تیمی از معدل نمرات فردی بیشتر است

                برد تیمی            اگر A > D

     تعدا پاسخ های فردی بیشتر از پاسخ های تیمی است  ( نمره فردی بیشتر از نمره تیمی 

     است         باخت تیمی          اگر D > A

     پیشرفت ممکن = نمره کل آزمون          

     اگر A>D         هم افزایی مثبت

     اگر A=D         هم فزایی خنثی                    تعداد پاسخ های درست فردی و تیمی

     اگر A<D         هم افزایی منفیتاريخ : ۸۵/۰۹/۲۲ | 7:29 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب

T.M.T.D

 

 

 

 تدريس اعضاي تيم

 

مشخصات کلی :

نام کتاب : علوم تجربی

موضوع : جانوران بی مهره

هدف کلی :

فراگیران با جانوران بی مهره و طبقه بندی آنها آشنا می شوند

اهداف رفتاری :

1- حیطه شناختی :

? تعداد گروه های جانوران بی مهره را مشخص می کند

? ویژگی های اسفنج ها را بیان می کند

? نمونه هایی از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید

? نرم تنان را بر اساس نوع صدف طبقه بندی می کند

? مشخصات اسکلت بند پایان را نام ببرید

? ویژگی های خارتنان و دستگاهای بدن آنها را توصیف کنید

? اهمیت وجود سخت پوستان دریایی را توضیح دهید

2- حیطه عاطفی :

? در یادگیری و یاددهی بخش تعیین شده احساس مسئولیت نشان می دهد

? به توضیح درس در گروه با دقت پاسخ می دهد

?  از توجه گروه به توضیح درس او تشکر می کند

? به پرسشهای گروه با علاقه پاسخ می دهد

? در جمع آوری نمونه جانوران بی مهره داوطلب می شود

3- حیطه روانی و حرکتی :

? جعبه ای چوبی برای نگه داری نمونه های جانوران بی مهره می سازد

? چوب های جعبه و طبقه بندی رابا مهارت میخ کوبی می کند

?  نمونه های جمع آوری شده را منظم در جعبه می چیند

روشهای تدریس

روش تدریس فعال ( تدریس به روش (  T.M.T.D)  یادگیری از طریق همیاری به روش تدریس اعضای تیم دانش آموزان کلاس در چهار گروه چهار نفری گروه بندی می شوند و برای هر نفر در گروه خود شماره ای تعیین می گردد ( نفر 1 و نفر 2  ) برای ارزشیابی از این روش سوالاتی کوتاه پاسخ به همراه کلید سوالات از درس طرح می کنیم در نمره گذاری این آزمون عدد 2 نشانه یادگیری کامل عدد 1 نشانه یادگیری ناقص و عدد صفر نشانه عدم یادگیری و شکل در کار است .

وسایل مورد نظر

کتاب ، گچ و تخته ، فیلم آموزش از حیات وحش ، پوستر ، چند نمونه صدف ، ستاره دریایی و قطعه ای اسفنج .

ارزشیابی تشخیصی

سوالاتی از درس گذشته : درباره خصوصیات همه جانوران ـ تقسیم بندی جانوران از روی نوع زیستگاه ، انواع اسکلت و چند مثال برای هر یک ـ وظایف اسکلت داخلی و خارجی

 

 

آماده سازی

خلاصه ای از مطالب درس گذشته ـ میان خاطره ای از تماشای فیلم آکواریم جانوران در جزیره کیش و جانوران بی مهره این آکواریم  نمایش فیلمی کوتاه از زندگی تعدادی بی مهره در طبیعت علاقه و شوق یادگیری در دانش آموزان بیان هدف های درسی برای معرفی ضمن موضوع درس .

فعالیت معلم

1- تعیین موضوع درس و تقسیم مطلب درسی در چنین بخش ( پاراگراف ) هماهنگ و مساوی (با توجه به تعداد نفرات هر گروه ) .

2- عنوان دهی ( تیتر سازی ) برای بخش هایی که عنوان مشخصی ندارند

3- اجرای آزمون ( کوتاه پاسخ ) از کل موضوع درس (انفرادی ـ توضیح اوراق )

4- توزیع کلید (پاسخنامه ) با پاسخ های منطقی به فراگیران جهت تصحیح اوراق آزمون

5- رسم جدول نمره گذاری و ارزیابی از نمرات آزمون ( ثبت نمرات در جدول )

6-  تغییر نمرات و تعیین سطح یادگیری و فردی و تیمی و کمک به دانش آموزان در جهت نقد کار خود .

7- تغییرات در طرح اصلی جهت افزایش کارایی این روش و فعل نمودن بیشتر دانش آموزان .

 

 

 

فعالیت های دانش آموز :

1- مطالعه فردی از بخش تعیین شده برای شماره نفر دیگر در گروه ( نفر 1 فقط مطالعه بخش تعیین شده برای او و.....) به همرا یادداشت برداری .

2- تدریس افراد هم شماره گروهها برای یکدیگر از بخشی که برای آنها تعیین شده بود برای تبادل نظر و رفع اشکالات به همراه یادداشت برداری

3- تدریس هر یک از نفرات گروه (اصلی) بر سایر نفرات گروه خود از بخش مربوط تعیین شده برای او با استفاده از یادداشت ها .

4- خلاصه کردن درس ( نتایج مطالب ) و گروه و پایان تدریس نغرات گروه

5- پاسخ به سوالات آزمون در مورد کل موضوع درس (انفرادی )

6- دریافت کلید سوالات آزمون و تصحیح برگه های آزمون هر نفر و نمره گذاری آزمون به صورت نمرات 2و1و0

7- ثبت نمرات در جدول رسم شده نمزه گذاری و تعیین سطح یادگیری هر نفر در تیم و سطح یادگیری تیمی (با تعیین معدل نمرات فردی و معدل تیم .

8- نقد کار تیم و توجه به جنبه های یادگیری فردی هر نفر یادگیری تیمی

فعالیت های تکمیلی معلم

خلاصه کردن درس بر روی تخته سیاه  ـ نمایش ستاره دریایی ، اسفنج ها و انواع صدف  ـ ارائه واحد کار به دانش آموزان علاقه مند برای جمع آوری نمونه های از بی مهره ها و محل زندگی

 

 

فعالیت های تکمیلی دانش آموز

خلاصه نویسی و یادداشت برداری دانش آموزان تماشای قطعاتی از بی مهره ها که به کلاس آورده شده است .

ارزشیابی تکوینی معلم

پرسش تعدادی سوال شفاهی از درس جدید رسم جدول ارتباط دهی بی مهره با گروهی که جانور متعلق به آن است بر روی تخته .

ارزشیابی تکوینی دانش آموز

پاسخ به سوالات شفاهی از درس جدید تکمیل جدول ارتباط دهی .

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های معلم

جمع بندی نکات و مفاهیم مجزا از هم درس و ارتباط دادن آنها با یکدیگر

جمع بندی و رفع کمبود برنامه های دانش آموز

مرور درس به همراه معلم با یادآوری نکات اصلی درس ـ دقت بیشتر در مطالع فردی و توضیح گروهی برای کارایی بیشتر تیم .

تعیین تکلیف

تکمیل جدول (اطلاعات جمع آوری ) طبقه بندی ص 117 ـ انجام مشاهده ص 118 به سوالات آن (گروهی ) ـ پاسخ به سوالات جمع آوری اطلاعات ص 117

 

 

 

 

 

سوالات آزمونهای کوتاه پاسخ در طرح  T.M.T.D از درس جانوران بی مهره

 بعد از پایان تدریس هر یک از اعضای گروه دیگر خود ، آزمونی کوتاه پاسخ از کل موضوع درس به صورت انفرادی (پاسخ فردی ) به عمل می آوریم .

 

1- فراوان ترین گروه جانوران روی زمین چه جانورانی هستند ؟ بی مهره ها

2- سه ویژگی مهم اسفنج ها چیست ؟ وسیله حرکتی ندارند ، همیشه به یک جا چسبیده اند ، شکل معینی ندارند

3- اسکلت مرجان ها از جنس چیست ؟ آهک

4- در بدن کرم ها چه دستگاههایی وجود دارد؟ دستگاههای گوارش ، عصبی ، تولید مثل و دفع کرم ها وجود دارد

5- سه گروه اصلی نرمتنان را نام ببرید ؟ دوکفه ای ها ، سرپایان ، شکم پایان

6- دو علت فراوانی حشرات را بیان کنید ؟ سرعت زیاد تولید مثل ـ خوردن غذاهای مختلف

7- دو نمونه از جانوران بی مهره از گروه خارتنان را نام ببرید ؟ توتیا ـ ستاره دریایی

8- چهار گروه بزرگ بندپایان را نام ببرید ؟  حشرات ـ سخت پوستان ـ عنکبوتی ها ـ هزارپایان

9- هشت پا و لسیه جزء کدام گروه از بی مهره ها هستند ؟ نرم تنان

10- اسکلت بدن بندپایان چگونه است ؟ اسکلت خارجی وسخت است

11- چند نمونه از کیسه تنان ساکن دریا را نام ببرید ؟ عروس دریایی ، شقایق دریایی ، ئیدر ، مرجان

12- دو ویژگی مهم بدن عنکبوتی ها چیست ؟ عنکبوتی ها همگی بدنی دو قسمتی و هشت پا دارند .

جدول ثبت نمرات در طرح T.M.T.D  و تعیین سطح یادگیری فردی و تیمی با توجه به نمرات فردی هر نفر میزان یادگیری و پیشرفت  فهم خود را از کل موضوع درسی می فهمد و با معدل گیری از جمع نمرات فردی میزان یادگیری و فهم تیمی بدست می آید مشخص می شود با استفاده از جدول کار تیم نقد و بررسی می شود هر چه اختلاف جمع نمرات هر نفر با معدل نمرات فردی گروه کمتر باشد ، مهارتهای تدریس و انتقال مطالب آن تیم بیشتر است .

 

 

 

 

شماره گروه

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

 

بی مهرها و اسفنج ها

کیسه تنان و خارتنان

کرمها و نرم تنان

بند پایا ت

بی مهرها و اسفنج ها

کیسه تنان و خارتنان

کرمها و نرم تنان

بند پایا ت

بی مهرها و اسفنج ها

کیسه تنان و خارتنان

کرمها و نرم تنان

بند پایا ت

بی مهرها و اسفنج ها

کیسه تنان و خارتنان

کرمها و نرم تنان

بند پایا ت