تاريخ : ۹۰/۰۳/۰۳ | 10:44 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب

به نام خدا

آزمون ميان ترم علوم تجربي  پايه سوم صفحه 52-1                  

 ادامه مطلب
تاريخ : ۸۹/۰۸/۱۸ | 7:54 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب
1- علت متلاش نشدن هسته اتمها چيست؟

الف: وجود پروتون ها در هسته

ب: كوچك بودن هسته

ج: جاذبه پروتون ها

د: وجود نوترون ها در هسته

 

2- كدام يك از تركيب هاي زير يك پلي مر است؟

الف: اتانول

ب: اتيلن گليلون

ج:  آمونياك

د: تفلون

 

3- تركيب هاي يوني در حالت محلول در آب به علت............ الكتروليت هستند.

الف: آزادي حركت الكترون ها

ب: آزادي حركت يون ها

ج: جداشدن پروتون ها

د: مايع بودن آب

 

4- در مادهAا  5= PH و در مادهBا  8= PH است ماده A يك...... و ماده B يك ...... است.

الف: اسيد ضعيف- باز ضعيف

ب: اسيد قوي- باز قوي

ج: اسيد قوي- باز ضعيف

د: اسيد ضعيف- باز قوي

 

5-  كدام دانشمند ذره خنثي اتم را كشف كرد؟

الف: تامسون

ب: رادرفورد

ج: چادويك

د: نيلزبور

 

6- اتم هاي A و B داراي عدد جرمي يكسان هستند ولي عدد اتمي A يك واحد بيش از B است. در اين صورت اين دو....

الف: ايزوتوپ هايي از يك عنصرند

ب: تعداد نوترون مساوي دارند

ج: داراي تعداد الكترون هاي متفاوتند

د: داراي مجموع پورتون ها و نوترونهاي متفاوتي هستند

 

7- شكل و حجم كدام ماده ثابت نيست؟

الف: جيوه

ب: تنگستن

ج: هليم

د: شير

 

8- قطع كردن دم موش ها توسط ويسمن اثبات مي كند: كه

الف: صفات اكتسابي ارثي نمي شوند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها عام بروز تغيير مي باشند

ج: صفات اكتسابي ارثي هستند

د:  صفات ارثي اكتسابي هستند.

 

9- اگر در يك مزرعه پر از يك نوع گياه، نمونه هايي قد بلندتر از بقيه يافت شوند كه نسل هاي بعدي نيز گياهان قد بلندي را پديد آورند. اين پديده را............ گويند.

الف: انتخاب طبيعي

ب: انتخاب مصنوعي

ج: جهش

د: تغيير گونه

 

10- كدام جفت عنصر زير نسبت به هم ايزوتوپ هستند؟

                                                   

          الف:                       ب:                         ج:                             د:

 

11- خواص شيميايي كدام عنصر با بقه متفاوت است؟

                                                                           

       الف:                        ب:                           ج:                      د:             

 

12- مجموع الكترون هاي يك اتم خنثي، بعد از دريافت 12 الكترون به 20 عدد رسيده است. عدد اتمي آن چند است.

الف: 18

ب: 20

ج: 22

د: 24

 

13- معرف فنول فتالين در محلول قرص آسپرين و در محلول جوش شيرين به ترتيب چه رنگي ايجاد مي كند؟

الف: ارغواني، بي رنگ

ب: بي رنگ، بي رنگ

ج: ارغواني، ارغواني

د: بي رنگ، ارغواني

 

14- آمونيت ها در كدام بخش زمين شناسي فراوان بوده اند؟

الف: سنوزوئيك

ب: مزوزوئيك

ج: اواخر پالئوزوئيك

د: اوائل پالئوزوئيك

 

15- كدام يك از تركيبات زير يك تركيب يوني نيست؟

الف: الكل

ب: آب ليمو

ج: نمك خوراكي

د: سركهتاريخ : ۸۵/۱۰/۲۳ | 22:45 | نویسنده : گروه آموزشی علوم تجربی استان چ و ب

1.      صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص نمائيد؟

الف) در واكنشهاي گرما گير انرژي شيميايي واكنش دهنده ها بيشتر از فرآورده ها است.

ب ) در شيشه و آينه بازتاب منظم صورت مي گيرد.

ج ) رنگ كاني گرانيت آبي فيروزه اي است.

د ) كانيهاي رسي از تجزيه فلدسياتها بوجود مي آيند.

2.      جاهاي خالي را با يك كلمه مناسب پر كنيد ؟

الف) به واكنش هاي يك ماده با اكسيژن . . . . . . . .. . . . گويند.

ب ) محل تشكيل تصوير خورشيد در آينه مقعر را . . . . . . . . . . . . . . . . آينه گويند.

ج ) امواج راديويي داراي بسامد . . . . . . . . . . . . . هستند.

د ) علت وقوع زلزله و پديده هاي زمين شناسي مربوطه به حركات . . . . . . . . . . . است.

3.      گزينه صحيح را با علامت × مشخص نمايئد؟

A كداميك از اشكال زير مربوط به عدسي واگرا است.

الف)                 ب)                   ج)                    د)

B از كداميك از پرتوهاي زير در ارتباطات و مخابرات استفاده مي شود.

الف) گاما                     ب)  فروسرخ                 ج) ايكس                     د) رادار

C جنس مواد هستة زمين چيست؟

الف) سيليسم آلومينيوم            ب) منيزيم آهن          ج) آهن نيكل             د) منيزيم سيليسم

D- كدام يك از مواد زير كاني نيست.

الف) الماس                   ب) مرواريد                  ج) طلا                         د) گچ

E هنگام تجزيه نور به كمك منشور كداميك از نورها كمتر تغيير مسير مي دهد.

الف) قرمز                     ب) بنفش                      ج) آبي                         د) زرد

F كداميك از تغييرات زير گرماگير است.

الف) انرژي + 2Na + cl2            2Nacl               ب) 2H2 + O2               انرژي + 2H2O

ج) انرژي + Co2                        C + o2                              د) انرژي + 6co2 + 6H2o            c6H1 2o6+ 6o2

4.      با توجه به شكل مقابل توضيح دهيد تغيير فيزيكي روي داده يا شيميايي؟ چرا؟

 

 

 

5.      با توجه به واكنش مقابل بگوئيد؟                                                                  Fe + S             FeS

الف ) تجزيه صورت گرفته است يا تركيب چرا؟                                                  33            . . . . + 21

ب) جاي خالي را در واكنش با عدد مناسبي كامل كنيد ؟                                      گرم         گرم   گرم

6.      توضيح دهيد سرعت انجام كداميك از واكنش هاي زير بيشتر است؟

زنگ زدن يك ميخ آهني درمجاورت يك پارچه مرطوب يازنگ زدن ميخ آهني درون يك ليوان آب مقطر

 

 

7.      شكل مقابل را تفسير كنيد؟

 

 

8.      جدول زير را كامل كنيد؟

نام آينه

مشخصات تصوير آينه

. . . . . . . . . . . .

تصوير مجازي و كوچكتر از جسم مي دهد.

. . . . . . . . . . . .

تصوير مجازي برابر با جسم مي دهد.

. . . . . . . . . . . .

تصوير بزرگتر و حقيقي مي دهد.

 

9.      كدام عدسي پرتوهاي نور را به هم نزديك و متمركز مي كند؟ با رسم شكل نشان دهيد؟

 

 

10. يك آونگ ساده در زمان 4 ثانيه 16 نوسان انجام مي دهد بسامد و دورة اين آونگ را حساب كنيد؟

 

 

11. كاربرد هر يك از موارد زير را بنويسيد.

الف) تارهاي نوري :

ب) امواج فرا صورت :

ج ) پرتوهاي گاما :

12. شكل مقابل مربوط به جسم سردست ياجسم گرم،چرا؟(پيكانهاي رسم شدةجهت تبادل انرژي تابشي رانشان مي دهد)

 

 

 

13. اگر بخواهيم از اتلاف گرمايي كه توسط شيشه هاي اتاق انجام مي شود جلوگيري كنيم بهتر است چه اقداماتي انجام دهيم؟

 

14. شكل مقابل لايه هاي كره زمين را نشان مي دهد نام موارد خواسته شده را بنويسيد؟

1- . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2- . . . . . . . . . . . . . . .  3- . .. . .  . . . . . . . . . . .

4- . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   5 - . . . . . . . .  . . . . . . .

15. سكه فلزي را روي خط كش پلاستيكي كشيديم و سكه روي خط كش خط انداخت سپس تيغي را روي سكه و خط كش كشيديم كه در اين حالت تيغ روي هر دو خط انداخت و شيار ايجاد كرد. اين سه ماده را براساس سختي از سختي زياد به سختي كم مرتب كنيد؟

 

 

16. تفاوت سيارات داخلي و خارجي را بنويسيد. (4 مورد)

 

 

17. در مسافرتهاي فضايي از موشك استفاده مي شود يا جت، چرا؟

 

 

18. كار شبكه پشت يخچال را بنويسيد؟

 

 

 

19. آيا آب رساناي خوبي براي گرماست؟ به كمك يك آزمايش نشان دهيد كه آيا آب رساناي خوبي هست يا خير؟

 

20. در مورد هر يك از مفاهيم زير در يك سطر توضيحي بنويسيد؟

الف) چشمه موج:

ب) انرژي دروني:

21. آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد كاتاليزگرها سرعت انجام يك واكنش شيميايي را افزايش     مي دهند بدون آنكه خود دچار تغيير شوند؟

 

 

22. با توجه به شكل مقابل ابتدا زاويه تابش و باز تابش را رسم نموده

سپس اندازه هر يك را حساب كنيد.

 

 

23. مدادي را در يك ظرف آب قرار داده ايم مداد شكسته ديده مي شود علت آنرا بنويسيد؟

 

 

24. موتور گرمايي چيست؟

 

 

25. سايه چگونه تشكيل مي شود؟

با رسم شكل نشان دهيد.